VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetových stránek www.brnolevne.cz je společnost GAMU group s.r.o., IČ: 269 35 724 se sídlem Brno, Havlišova 2406/12, PSČ 612 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46550, (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel vydává a zveřejňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.brnolevne.cz umožňuje zákazníkovi získání poukázky na určité zboží či službu (dále jen „poukázku“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné provozovatelem na internetové stránce www.brnolevne.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a poskytovatele.

II. Vymezení pojmů

Provozovatel – je právnická osoba GAMU group s.r.o., IČ: 269 35 724 se sídlem Brno, Havlišova 2406/12, PSČ 612 00.

Uživatel – osoba, která navštíví nebo jakýmkoliv jiným způsobem používá stránky www.brnolevne.cz.

Spotřebitel – osoba, která uzavřela s provozovatelem spotřebitelskou smlouvu a má právo uplatnit poukaz u poskytovatele služby.

Poskytovatel služby – fyzická nebo právnická osoba, která je poskytuje služby nebo produkty, které jsou předmětem poukazu.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva uzavřená mezi spotřebitelem ne jedné straně a poskytovatelem služby na straně druhé. Tato smlouva vzniká zasláním potvrzení objednávky e-mailem provozovatelem.

Poukaz – je potvrzením na poskytnutí služby nebo produktu poskytovatelem služby. Tento poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek na něm uvedených.

III. Vztah mezi provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit zákazníkovi získání poukázky na zboží či službu poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za předem stanovených podmínek sjednanou cenu na účet provozovatele.

IV. Objednání služby či zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání provozovateli. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky provozovatelem. Smlouva vznikne v případě, že si poukázku objedná minimální stanovený počet zákazníků.

V. Dodání poukázky

Za doručení poukázky zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze poukázky. Příslušný odkaz na poukázku je aktivní po dobu 100 dní ode dne odeslání emailu zákazníkovi s odkazem na stažení elektronické verze poukazu. Poukaz bude také možno obdržet zasláním na adresu zákazníka, kterou za tím účelem sdělí provozovateli – v takovém případě však zákazník hradí náklady na doručení poukazu.

VI. Podmínky použití poukazu

Podmínky užití poukazu jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.brnolevne.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Poukaz je nepřenosný.

Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

V rámci jedné objednávky může zákazník objednat pouze jeden poukaz, pokud není v nabídce stanoveno jinak. Poukaz je možno požít pouze jednou, není-li stanoveno jinak. Provozovatel ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu.

V případě, že zákazník promění poukaz za nižší než jeho původní hodnotu, nemá nárok na doplacení hodnoty poukazu nebo nový poukaz, na zbytek hodnoty původního.

VII. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.brnolevne.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Při objednávce služby nebo zboží dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si službu nebo zboží objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si službu nebo zboží neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Platbu je možno provádět:

  • Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher, zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu
  • Platba kreditní kartou - peníze budou strženy až ve chvíli, kdy si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků

V případě, že nedojde k aktivaci nabídky, všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

VIII. Odpovědnost provozovatele a poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.brnolevne.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u poskytovatele, neboť provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody, či ušlý zisk vzniklý v souvislosti s užitím služby či zboží.

IX. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

X. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.brnolevne.cz v den odeslání elektronické objednávky. Změny obchodních podmínek je možná pouze ze strany provozovatele. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky www.brnolevne.cz. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 10. 2010.